Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb - Dolný Smokovec

Adresa
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry, 05981
Telefón
+421-052-4412 111
Fax
+421-052-4422086
E-mail
Cena
Nezadaná

Umiestnenie
Šrobárov ústav sa nachádza vo Vysokých Tatrách v osade Dolný Smokovec, približne 1 km južne od Starého Smokovca. Areál ústavu je situovaný na slnečných juho-juhovýchodných svahoch Vysokých Tatier v nadmorskej výške 910 - 970 m.n.m.

Štatút a charakteristika

Šrobárov ústav DTaRCH je neštátnym zdravotníckym zariadením - neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby s 87 - ročnou históriou. Šrobárov ústav má právne postavenie ako vysokošpecializovaný odborný ústav, špecializovaná nemocnica, je určený na liečbu respiračných ochorení, alergických ochorení dýchacích ciest a pľúc, cystickej fibrózy, tuberkulózy u detí a dorastu. Poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku.


Vek detí a dorastu, spôsob umiestnenia dieťaťa v ústave
V ústave sa liečia deti vo veku 0 - 18 rokov + 364 dní. Dieťa môže byť umiestnené na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast (praktický lekár, príp. špecialista - detský pneumológ, alergológ, oftalmológ), ktorý sa stará o vaše dieťa. Dieťa môže byť prijaté aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt (návrh) sa po vyplnení zasiela poštou priamo na adresu: Šrobárov ústav DTaRCH n. o., 059 81 Dolný Smokovec.


Dĺžka pobytu pri ústavnej starostlivosti
Priemerná ošetrovacia doba u hospitalizovaných pacientov býva spravidla 21 dní, dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, určuje ju primár oddelenia. Odborné výsledky zdravotnej starostlivosti: Šrobárov ústav má vysoko hodnotený odborný potenciál v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore tbc a respiračných ochorení detí a dorastu.

Kto hradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ústave

Podľa platných zákonov je zdravotná strostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia bezplatná. Ústav má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR.

Úhrady služieb, ktoré súvisia s poskytovanou ústavnou starostlivosťou, platí len doprovod dieťaťa:
Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len doprovod dieťaťa podľa platného cenníka.
Virtuálna prehliadka
Mapa